Reducțiunea liberalităților


Prezentare generală


Cu toții am auzit de donații sau testamente, însă puține persoane cunosc faptul că, din punct de vedere juridic, acestea sunt catalogate ca fiind liberalități. Liberalitățile sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care o persoană poate dispune în totalitate sau în parte de bunurile sale în favoarea unei alte persoane. Potrivit Codului Civil, nu se pot face liberalități decât prin donație sau legat cuprins în testament. Actele cu titlu gratuit, după cum probabil v-ați dat seama din cuprinsul altor secțiuni unde am discutat despre acestea, sunt acele acte prin care o persoană transmite altei persoane un drept fără a urmării în schimb vreun folos.

Spuneam în paragraful anterior că puține persoane cunosc faptul că donația și testamentul sunt catalogate de lege ca fiind liberalități, însă în urma multor consultații oferite clienților noștri, am constat că și mai puține persoane cunosc faptul că, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege, liberalitățile sunt limitate la o anumită cotă prevăzută de lege.

Pentru a putea înțelege cum funcționează liberalitățile și inclusiv reducerea acestora în situația în care acestea sunt excesive este necesar, ca înainte de toate, să ne aplecăm asupra noțiunilor de cotitate disponibilă și rezervă succesorală.

Potrivit Codului Civil, rezerva succesorală este partea din bunurile moștenirii la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței defunctului, manifestată prin liberalități ori dezmoșteniri. De asemenea, Codul Civil stabilește în mod expres moștenitorii care au calitatea de moștenitor rezervatar. Prin urmare, sunt moștenitori rezervatari soțul sau soția supraviețuitoare, ascendenții privilegiați, adică tatăl și mama defunctului, precum și descendenții defunctului, anume copii acestora.

Este important de menționat și care este întinderea rezervei succesorale, astfel potrivit Codului Civil rezerva succesorală a fiecărui moștenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, în absența liberalităților sau dezmoștenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moștenitor legal.

Cotitatea disponibilă, potrivit Codului Civil, reprezintă acea partea din bunurile moștenirii care nu este rezervată prin lege și de care defunctul putea dispune în mod neîngrădit prin liberalității. În concluzie, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege, o persoană nu poate dispune prin liberalități de această parte a bunurilor sale, ci numai în limita cotității disponibile.

Cu toate acestea, nu putem să nu ne punem întrebarea, ce se întâmplă în situația în care defunctul a dispus de bunurile sale, prin donație sau legat, mai mult decât permite legea? Remediul juridic pentru această situație îl reprezintă reducțiunea liberalităților excesive. Prin urmare, după deschiderea succesiunii, fie printr-o cerere de chemare în judecată separată, fie în cadrul cererii de dezbatere a succesiunii, succesorii îndreptățiți pot solicita reducerea părții de care defunctul a dispus prin donație sau testament.

Cu toate acestea, cererea de reducțiune a liberalităților excesive, trebuie motivată în fapt și în drept, introdusă în termenul legal și probate toate pretențiile solicitate. Efectul acestei cereri este desființarea sau rămânerea fără efecte a donațiilor, respectiv a testamentelor.