CONTESTAȚIE DECIZIE DE CONCEDIERE ÎN 2022- SOLUȚIE OBȚINUTĂ DE AVOCAT SPECIALIZAT DIN CABINETUL CÂNDEA LAW OFFICE

În cadrul acestui articol am ales să vă prezentăm una dintre hotărârile obținute de avocatul specializat în Asigurări sociale din cadrul Cabinetului individual de avocat Cândea Law Office.

În speță, cauza promovării contestației deciziei de concediere a fost dat de faptul că această decizie nu a respectat prevederile legale și nu a fost prevăzut, în mod concret, motivul pentru care a fost dispusă concedierea, fiind invocat doar temeiul juridic. Față de această împrejurare prin intermediul avocaților specializați din Cabinet s-a promovat o contestație împotriva deciziei de concediere, acțiunea fiind admisă la Tribunalul București.

Contestație decizie de concediere - cauză câștigată - jurisprudență relevantă

În continuare vom prezenta pasaje elocvente ale sentinței pronunțate de Tribunalul București, Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale.

Prin contestația promovată s-a solicitat anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă, obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale indexate, majorate și recalculate cu aplicarea dobânzii legale de la momentul concedierii și până la momentul decesului (reclamantul în cauză decedând în cursul judecății), obligarea pârâtei la plata tuturor drepturilor salariale și la compensarea concediului de odihnă neefectuat, aferent anului___, sume actualizate cu indicele  de inflație, până la momentul decesului.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată că între părți au existat raporturi de muncă pe perioadă nedererminată, începând cu data de 01/05/2004, reclamantul ocupând funcția de inginer, potrivit Contractului Individual de Muncă nr. ______(filele 12-13)

Instanța reține că ulterior încheierii contractului individual de muncă, prin Decizia nr. ____, reclamantul a fost învestit în funcția de inspector securitate și sănătate în muncă, începând cu data de x.xy.2015, iar prin actul aditional nr______ la contractul individual de muncă a fost stabilit un salariu de baza lunar brut de _____ lei.

Prin Decizia nr. ____, pârâta a decis încetarea contractului individual de muncă al reclamantului din funcția de inspector securitate și sănătate în muncă, începând cu data de x.xy.2021, conform prevederilor art. 65 alin. 1 din Codul muncii- concediere individuală din Legea nr. 53/2003.

Instanța constată că este sesizată cu un litigiu privind contestația deciziei de concediere nr. ______ emisă de pârâtă, obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale indexate, majorate și recalculate cu aplicarea dobânzii legale de la momentul concedierii și pânâ la momentul decesului, obligarea pârâtei la plata tuturor drepturilor salariale și la compensarea concediului de odihnă neefectuat, aferent anului 2021, sumele solicitate urmând a fi actualizate cu indicele de inflație, până la momentul decesului reclamantului.

Cabinet Avocatură Candea
Analizând cererea de chemare în judecată prin prisma actelor depuse la dosarul cauzei și a dispozițiior legale în vigoare aplicabile în speță instanța constată că aceasta este întemeiată din următoarele considerente:

Potrivit dispozițiilor art. 62 alin. (3) Codul Muncii privind decizia de concediere:

Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulitășii absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă”

Potrivit art.65 din Codul Muncii:

„(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă”

Potrivit art. 76 lit. a din Codul Muncii:

Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu:

a) Motivele care determină concedierea;”

Față de dispozițiile legale de mai sus și față de modul în care a fost întocmită decizia de concediere, instanța constată că aceasta nu respectă cerințele legale incidente în speță, deoarece nu este motivată în fapt. Astfel, instanța constată că în cuprinsul deciziei de concediere nu este indicat niciun motiv obiectiv care a stat la baza concedierii reclamatului.

Mai mult, instanța reține că din cuprinsul deciziei de concediere nu se desprind datele concrete care au dus la desființarea postului deținut de reclamant, făcându-se doar precizarea ca locul de muncă ocupat este desființat conform art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, mențiune care nu satisface cerințele legale.

Prin urmare, apărările pârâtei prin care se invederează instanței de judecată că rațiunea luării măsurilor la nivelul societății au fost reprezentate de dificultățile economice cu care s-a confrunat societatea, amplificate de declararea stării de urgență care a blocat raporturile comerciale și economice, aflate în interdependență, nu pot fi reținute, atât timp cât în motivarea deciziei nu este menționat niciun motiv obiectiv de acest fel.

În consecință, instanța constată că decizia de concediere este nulă deoarece nu cuprinde nicio motivare, ci doar indică temeiul de drept în baza căruia a fost dispusă.

Potrivit art. 80 alin. 1 din Codul Muncii:

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.”

Potrivit dispozițiilor art. 40 alin. 2 lit. C din codul Muncii:

(2) Angajatorului îi revin, în principal următoarele obligați:

  1. c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din convențiile individuale de muncă;

Conform prevederilor art. 168 alin (1) din Codul Muncii:

Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit”

Potrivit art. 272 din Codul Muncii:

Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.”

Potrivit pontajelor emise de angajator, aferente perioadei _____ aflate la filele 134-149 din dosarul cauzei, reclamantul a fost pontat în toată această perioadă cu o normă întreagă de 8 ore pe zi, căreia i-a corespuns un salariu brut de ___ și un salariu net lunar de ____.

Coroborând dispozițiile legale de mai sus cu probatoriul administrat în cauză, instanța constată că, pe tot parcursul procesului, pârâta nu a făcut dovada plății drepturilor salariale cuvenite reclamantului conform pontajelor din perioada____ în valoare netă totală de _____

Față de cele de mai sus reținute, instanța va anula decizia nr_____ de încetare a contractului individual de muncă, va obliga pârâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data concedierii și până la data decesului și va obliga pârâta la plata drepturilor salariale restante și neachitate.

Cabinet Avocatură Candea
Contestație decizie de concediere - contestă acum decizia și obține drepturile care ți se cuvin!

Cabinetul individual de avocat Cândea Law Office oferă asistență și reprezentare în fața autorităților publice și a instanțelor de judecată prin avocații specializați din cadrul biroului. În măsra în care apreciați că vă aflați în fața unei concedieri nelegale, abuzivă, nu ezitați să solicitați asistență juridică din partea avocaților specializați.

Date de contact

Alin Sabin Cândea - Avocat Baroul București
Nasta-Ana Purcaru - Avocat Baroul București
Designed with love by Beonline Agency
envelopephone-handsetmap-markercrosschevron-right Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram