Recalcularea pensiei în baza Legii nr. 263/2010

Persoanele care beneficiază de orice tip de pensie au posibilitatea de a solicita Casei de pensii emitente a deciziei de pensionare recalcularea drepturilor de pensionare conform dispozițiilor legale din Legea nr. 263/2010.

Recalcularea pensiei – reglementară legală

Conform articolului  107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, „(1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

(11) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, care au depus declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate de organul fiscal central, se constată diferenţe între venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei şi cel ales de contribuabil în declaraţia individuală de asigurare, casa teritorială de pensii operează, din oficiu, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire care se emite până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul anterior.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (11) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă.

(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii.

(5) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) şi (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea”.

Recalcularea pensiei – revizuirea pensiei. Analiză comparativă

Revizuirea unei pensii intervine în situaţia în care se constată ulterior stabilirii drepturilor de pensie, diferenţe între sumele stabilite şi cele legal cuvenite, derivate din erori materiale, de calcul sau greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite.

Potrivit art. 2 lit.c din Legea 263/2010 „sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca baza principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite”.

Acest principiu este dezvoltat in dispoziţiile următoare din acelaşi act normativ, in secţiunile referitoare la modul de calcul al drepturilor de pensie.

Astfel, potrivit art. 96 alin. 2 din Legea 263/2010, Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Când discutăm de recalcularea drepturilor de pensionare, presupune depunerea la casa de pensii a unor adeverinţe noi, și doar în acest caz este incidentă recalcularea drepturilor.

Revizuirea și recalcularea drepturilor de pensionare – acțiune în instanță

Cabinetul Cândea Law Office vă reprezintă interesele în justiție! Dacă vă aflați printre persoanele îndreptățite la aplicarea indicelui de corecție la stabilirea drepturilor de pensionare pentru limită de vârstă din pensie anticipată parțial în condițiile enunțate în cele de mai sus, este necesar să solicitați această revizuire!

Avocații specializați din cadrul Cabinetului vă pot ajuta pentru a vă obține drepturile de pensionare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale.

Pentru mai multe detalii asteptăm mesajul dumneavoastră la următorul link.

Leave a Comment

Date de contact


Alin Sabin Cândea - Avocat Baroul București

0763878151

alin.avocat@yahoo.com

Nasta-Ana Cândea - Avocat Baroul București

0722650108

av.nastapurcaru@gmail.com