Grupa a-II-a câștigată în instanță în 2021! Soluție obținută de avocat specializat din Cabinetul Cândea Law Office

În cadru acestui articol am ales să vă prezentăm una dintre hotărârile obținute de avocatul specializat în Asigurări sociale din cadrul Cabinetului individual de avocat Cândea Law Office.

În speță, casa teritorială de pensii la emiterea deciziei de pensionare nu a valorificat la stabilirea drepturilor de pensionare perioada lucrată în grupa a-II-a de muncă, sporul de noapte și sporul de vechie. Față de această împrejurare prin intermediul avocaților specializați din Cabinet s-a promovat o contestație împotriva deciziei de pensionare, acțiunea fiind admisă la Tribunalul București și menținută de Curtea de apel București.

În continuare vă vom prezenta pasaje elocvente ale sentinței pronunțate de Tribunalul București, Secția a-VIII-a Conflicte de muncă și Asigurări Sociale și menținută de Curtea de Apel București Secția a-VII-a pentru cauze de conflicte de muncă.

Deliberând asupra cererii de chemare în judecată formulate, prin prisma materialului probator administrat şi prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile, tribunalul reţine următoarele:

Drepturile de pensie ale reclamantei s-au deschis la 29.03.2021, sub imperiul legii 263/2010, astfel după cum rezultă din decizia de pensionare ______/13 mai 2021 (fila 12 dosar)

Odată cu cererea de pensionare reclamanta a depus la dosar şi adeverinţele 585/1.08.2018 şi 159/15.02.2021, în vederea valorificării acestora.

În ce priveşte adeverinţa 585/1.08.2018 eliberată de Carpex SCM Bucureşti tribunalul reţine că aceasta cuprinde menţiuni despre perioadele de stagiu în grupa a II-a de muncă respectiv 1.11.977-3.09.1984, 15.07._____________89 şi 6.12.1989-1.06.1992 (12 ani, 9 luni şi 27 zile)

Din cuprinsul înscrisurilor aflate la dispoziţia sa tribunalul reţine că procesul verbal nr. 1/31.01.1991 şi scrisoarea MMPS 5783/18.07.1991 la care se face referire în cuprinsul adeverinţei nu se mai regăsesc în arhiva societăţii, astfel că nu pot fi depuse la dosar.

Cu toate acestea, tribunalul observă că locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale ce se încadrează în grupe superioare de muncă în vederea pensionării au fost stabilite, la nivelul UCCOM prin Decizia 108/4.06.1990 (fila 85-87 dosar şi anexele la aceasta.

Potrivit art. 4 din Decizia 108/4.06.1990 „beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate precum şi alte categorii de personal, care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele 1 şi 2.”

A fost aşadar adoptatată Hotărârea 236/25.06.1990 (fila 95 dosar)

Potrivit carnetului de muncă anexat în copie la dosar în perioada 1977-1.06.1992 reclamanta a fost salariată a Cooperativei Arta Populară Bucureşti, în funcţia de ţesător manual covoare (fila 18-21 dosar), activitatea desfăşurată de reclamantă regăsindu-se la pct. 70 din Anexa 2 la Hotărârea 236/25.06.1990 (fila 92 dosar).

În drept: tribunalul reţine dispoziţiile art. 6 din Ordinul 50/1990 potrivit cărora: „Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinîndu-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.)„

De asemenea, potrivit art. 4 din Ordinul 125/1990: „Metodologia, pe baza căreia unităţile efectuează încadrarea in grupele I si II de munca, este cea prevăzută în Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii cu completările făcute prin Ordinul ~nr. 100/1990~ şi care se aplică în continuare”

Observând că fostul angajator a parcurs procedura prevăzută de Ordinul 50/1990, tribunalul, reţinând că temeiul de drept indicat pentru încadrarea în grupa a II-a de muncă este unul corect, apreciază că pârâta era obligată să valorifice perioada în discuţie ca fiind lucrată în condiţii deosebite de muncă, acţiunea formulată apărând ca fondată sub acest aspect.

În ce priveşte adeverinţa 159/15.02.2021 (fila 14 dosar) tribunalul reţine că aceasta vizează sporuri acordate în perioada 1.03.2002-6.10.2009 astfel că nu poate fi valorificată, având în vedere dispoziţiile exprese ale legii 263/2010 conform cu care pentru perioada ulterioară datei de 1.04.2001, data intrării în vigoare a legii 19/2000 se valorifică exclusiv veniturile cuprinse în declaraţia nominală de asigurare depusă lunar de angajator.

În ce priveşte critica referitoare la stagiul complet de cotizare utilizat, critică cuprinsă în cererea completatoare formulată la 21.09.2021 (fila 40 verso dosar) tribunalul reţine că din cuprinsul deciziei de pensie emise rezultă că pârâta a utilizat un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 6 luni (fila 12 dosar)

În drept, tribunalul reţine dispoziţiile art. 53 din legea 263/2010 potrivit cărora: „Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5”

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 55 alin 1 tabelul 1 din Legea 263/2010: „Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare”

Aşa stând lucrurile, pentru considerentele anterior expuse, văzând şi dispoziţiile art. 107 alin 1 şi 2 din Legea 263/2010, tribunalul urmează a admite în parte acţiunea şi va anula decizia de pensie ______/13 mai 2021.

Va obliga pârâta să emită o nouă decizie prin care să revizuiască pensia reclamantei, retroactiv începând cu data de 29.03.2021, cu valorificarea şi a perioadelor 1.11.977-3.09.1984, 15.07._____________89 şi 6.12.1989-1.06.1992 ca fiind lucrate în grupa a II-a de muncă, conform adeverinţei 585/1.08.2018 eliberată de Carpex SCM Bucureşti.

Cum prin nevalorificarea stagiului realizat în grupa a II-a de muncă pârâta a calculat şi plătit reclamantei drepturi de pensie mai mici decât cele cuvenite, pentru repararea prejudiciului cauzat tribunalul va obliga pârâta şi la plata către reclamantă a diferenţelor rezultate din revizuire, retroactiv începând cu data de 29.03.2021 şi până la revizuirea efectivă.

PENTRU ACESTE MOTIVEÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea completată privind pe reclamanta A___ A___ (CNP _____________), cu domiciliul procesual ales la Cabinet individual avocat Cândea Alin Sabin în Bucureşti, ___________________. şi pe pârâta B___ B_ B_____ B B___________ B________ cu sediul în Bucureşti, Calea V____ nr. 6, sect. 3

Anulează decizia de pensie ______/13 mai 2021.

Obligă pârâta să emită o nouă decizie prin care să revizuiască pensia reclamantei, retroactiv începând cu data de 29.03.2021, cu valorificarea şi a perioadelor 1.11.977-3.09.1984, 15.07._____________89 şi 6.12.1989-1.06.1992 ca fiind lucrate în grupa a II-a de muncă, conform adeverinţei 585/1.08.2018 eliberată de Carpex SCM Bucureşti.

Obligă pârâta şi la plata către reclamantă a diferenţelor rezultate din revizuire, retroactiv începând cu data de 29.03.2021 şi până la revizuirea efectivă.

Executorie provizoriu în temeiul art. 448 alin 1 pct. 4 C.pr.civ în ce priveşte drepturile de pensie

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei conform art. 402C.pr.civ, astăzi, 3.11.2021

Contestă acum decizia și obține drepturile legale care vi se cuvin!

Cabinetul Cândea Law Office prin avocați specializați în Conflicte de muncă și Asigurări sociale, oferă asistență și reprezentare în fața autorităților publice și instanțelor judecătorești. Maximizați-vă șansele de reușită de recunoaștere a grupei de muncă, venituri suplimentare din sporuri, prin încheierea contractului de asistență juridică cu Cabinetul. Vă oferim soluții optime situației dumneavoastră! Pentru mai multe informații privind aria de expertiză a Cabinetul vă rugăm să accesați următorul link.

Leave a Comment

Date de contact


Alin Sabin Cândea - Avocat Baroul București

0763878151

alin.avocat@yahoo.com

Nasta-Ana Cândea - Avocat Baroul București

0722650108

av.nastapurcaru@gmail.com