Transmiterea Părților Sociale


Prezentare generală


Transmiterea părților sociale este acea operațiune juridică prin care unul sau mai mulți asociați transmite, în totalitate sau în parte, părțile sociale deținute la o societate comercială. Conform reglementărilor din materia societăților comerciale, părțile sociale pot fi transmise către un alt asociat al societății respective sau chiar către persoane din afara societății comerciale.

În majoritatea cazurilor transmiterea părților sociale se realizează printr-un contract de cesiune, însă, la fel ca în situația înmatriculării societății, sunt necesare îndeplinirea anumitor formalități legale. Astfel, indiferent că părțile sociale urmează a fi transmise către un alt asociat sau către o terță persoană, pentru transmiterea legală acestora este necesară o hotărâre a adunării generale a asociaților, statutar întrunită prin care să se stabilească numărul părților sociale transmise, noua structură a societății și altele asemenea. Evident, hotărârea adunării generale a asociațiilor este precedată de alte formalități legale printre care se numără și actul de convocare adunării generale a asociațiilor care, la rândul său, trebuie să îndeplinească anumite condiții legale.

După emiterea hotărârii generale a adunării asociațiilor se procedează la actualizarea statului societății și înregistrarea mențiunilor în Registrul Comerțului.

În cazul societăților pe acțiuni transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor emise în formă materială se realizează prin printr-o declarație făcută în registrul acțiunilor și prin mențiunea expresă făcută pe titlu, semnată atât de acționarul care transmite dreptul de proprietate asupra acțiunilor, cât și de persoana care dobândește dreptul de proprietate asupra acestora. În cazul acțiunilor dematerializate, transferul proprietății acestora se face printr-o declarație făcută în registrul acționarilor semnată atât de cedent, cât și de cesionar.

Cu toate că între părți, cesiunea este considerată valabilă, pentru a produce efecte față de terți și pentru a evita riscul unor cesiuni ulterioare care să ignore prima cesiune este absolut necesară parcurgerea formalităților de publicitate.