Prescripția dreptului de executare


Prezentare generală


Posesia unui titlu executoriu nu este suficientă pentru garantarea realizării creanței datorate de debitor, deoarece intrarea în pasivitate asupra demarării procedurii de executare silită poate duce la pierderea creanței. Prin urmare, cererea de executare silită trebuie formulată într-un anumit termen prevăzut de lege.

Potrivit Codului de Procedură Civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani. Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepția autorității de lucru judecat.