Modificarea Actului Constitutiv


Prezentare generală


Modificarea actului constitutiv este cea mai frecventă operațiune juridică care intervine pe durata de funcționare a societăților comerciale. Modificarea actelor constitutive implică și o modificare a societății în sine, însă fără a afecta personalitatea juridică a societății. În majoritatea situațiilor pentru modificarea actelor constitutive ale societății este necesar acordul unanim al asociațiilor manifestat prin vot în cadrul adunării generale, însă de la principiul unanimității există și excepții, anume când prin legea sau chiar prin actul constitutiv al societății este prevăzută posibilitatea modificării actului constitutiv prin votul majoritar al asociațiilor. În atare situație, principiul unanimității este înlocuit de principiul majorității.

În cazul societăților pe acțiune este prioritar principiul majorității. Așadar, conform art. 132 alin.1 din Legea societăților comerciale, principiul majorității impune opozabilitatea modificării actelor constitutive și față de acționarii dizidenți sau absenți dacă hotărârea adunării generale a acționarilor a fost luată cu majoritatea voturilor pozitive.

Cele mai întâlnite situații care determină modificarea actului constitutiv sunt majorarea sau diminuarea capitalului social, schimbarea obiectului de activitate sau adăugarea de noi obiecte de activitate, schimbarea sediului social al societății sau înființarea unor noi puncte de lucru și chiar schimbarea organelor de conducere sau de administrare a societății.

Pentru a evita nulitatea hotărârii adunării generale a asociațiilor este absolut necesar ca în cuprinsul actului convocator să se prevadă in extenso propunerile de modificare a actului constitutiv.

Ia-tă că și de această dată principiul affecțio societatis și caracterul intuitu personae își pune accentul asupra societăți. Facem această animație deoarece, unele modificări ale actelor constitutive sunt atât de importante pentru acționari sau asociați încât legea le permite să se retragă din societate.

Prin urmare, art. 134 din Legea societăților comerciale, acționarul care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale are dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor sale de către societate, dacă prin respectiva hotărâre a adunării generale s-a stabilit, schimbarea obiectului principal de activitate; mutarea sediului societății în străinătate; schimbarea formei societății; fuziunea sau divizarea societății.

Același drept este permis și asociațiilor, astfel art. 226 (1) lit. a1) din Legea societăților comerciale prevede că asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate în cazurile prevăzute la art. 134, anume în cazurile în care acționarul, ca urmare a modificării actului constitutiv, se poate retrage din societate.