Înființarea Societăților Comerciale


Prezentare generală


Societățile comerciale de drept privat se pot constitui în mod legal, în una din formele prevăzute de lege. Așadar, conform Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, persoanele interesate de constituirea unei societăți comerciale au posibilitatea de a opta între 6 forme de societate, la care se adaugă societatea unipersonală constituită printr-un act juridic unilateral de o persoană juridică sau fizică.

Din perspectiva Legii Societăților Comerciale, societățile comerciale pot fi societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți în comandită pe acțiuni și societățile europene, iar din perspectiva O.U.G 44/2008, entitățile juridice comerciale pot fi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Conform art. 205 Cod Civil, 209 Cod Civil și art. 47 din Legea Societăților Comerciale momentul de la care societatea comercială dobândește personalitate juridică, adică acea aptitudine de a avea drepturi și obligații și de a-și exercita drepturile și obligațiile, este reprezentat de momentul înmatriculării sau înregistrării societății comerciale.

Pentru ca o societate comercială să dobândească personalitate juridică deplină este necesară parcurgerea anumitor formalități de constituire și de opozabilitate față de terți. Chiar și înaintea acestui pas procedural putem identifica un pas inițial care, mai ales în cazul societăților comerciale înființate de mai multe persoane poate fi esențial pentru buna funcționare a entității nou create, anume affectio societatis. Affectio societatis reprezintă un element esențial al contractului de societate ce constă în intenția asociaților de a colabora la realizarea scopului comun care este obținerea de beneficii ce urmează a fi împărțite între ei. Presupune intenția de colaborare voluntară a asociațiilor, de a lucra în comun și de suporta toate riscurile activității comerciale.

Primul pas al formalităților pentru înființarea societăților comerciale îl reprezintă individualizarea societății prin denumire proprie și obținerea dovezii de rezervare a denumirii. Această operațiune este urmată de întocmirea actului constitutiv al societății, un act fundamental pentru societatea comercială, deoarece prin acest act sunt stabilite activitățile comerciale ce urmează a fi desfășurate de societate, durata de funcționare a societății, persoanele care reprezintă în mod legal societatea, părțile sociale sau acțiunile deținute de fiecare asociat respectiv acționar etc.

Ulterior, printr-o cerere adresată Oficiului Registrului Comerțului, fondatorii sau o persoană desemnată solicită înmatricularea societății, persoană care, deși este petentul în cererea de înmatriculare aceasta acționează în calitate de reprezentant sui generis a societății comerciale în formare. O dată cu depunerea cererii trebuie depuse, atât o serie de declarații pe proprie răspundere a fondatorilor și administratorilor, cât și o serie de documente justificative.

Prin urmare, deși înființarea unei societăți comerciale, aparent este o procedură simplă, totuși ea implică un cumul de acte, timp și cunoștințe juridice, motiv pentru care avocații din cadrul cabinetului nostru vin în ajutorul clienților interesați de înființarea unei societăți comerciale.