Încetarea contractelor


Prezentare generală


Potrivit Codului Civil, contractul încetează, în condițiile legi, prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau după caz neîndeplinirea condiției, imposibilitate fortuită de executare, precum și din alte cauze prevăzute de lege cum ar fi rezilierea sau rezoluțiunea.

În urma consultațiilor oferite clienților cu privire la încetarea contractelor am observat că majoritatea dintre aceștia fac confuzie între denunțarea contractului și rezilierea contractului. Denunțarea contractului reprezintă acea situație în care o singură parte contractantă își manifestă voința de a înceta relațiile contractuale, pe când rezilierea sau rezoluțiunea intervine în cazul în care una dintre părți nu își execută obligațiile contractuale.

Spre exemplu în cazul contractului de locațiune rezilierea intervine în situația în care fie chiriașul nu efectuează plata chiriei, fie în situația în care proprietarul îngrădește dreptul de folosință. În exemplul anterior, denunțarea unilaterală a contractului de locațiune intervine în situația în care, fie proprietarul, fie chiriașul aduce la cunoștința celeilalte părți dorința de a înceta contractul de locațiune. Practic distincția esențială este aceea că rezilierea sau rezoluțiunea presupune în toate cazurile o culpă în executarea obligațiilor contractuale, pe când denunțarea unilaterală a contractului presupune doar voința uneia dintre părți de a pune capăt relațiilor contractuale.