Drepturi Salariale


Prezentare generală


Salariul reprezintă contraprestația pentru munca depusă de salariat, în valoarea pecuniară din contractul colectiv sau individual de muncă aplicabil. Salariul este compus din salariul de bază, îndemnizații, sporuri sau alte adaosuri. Angajatorul este obligat să plătească salariul convenit cel puțin o dată pe lună, în numerar sau prin virament bancar. În cazul în care se întârzie plata drepturilor salariale, se antrenează răspunderea angajatorului la plata de daune-interese care au ca scop repararea prejudiciului produs salariatului.

Un aspect important este că probarea plății drepturilor salariale este în sarcina angajatorului și se realizează exclusiv prin documente justificative constând spre exemplu în semnarea statelor de plată sau virament bancar. Încasarea salariului se poate efectua titularului sau unei persoane împuternicite de acesta. O altă chestiune de interes ar fi că angajatorul chiar și în cazul decesului salariatului, va fi obligat la plata salariului datorat până la momentul decesului către moștenitori salariatului.

În cazul întârzierii plății drepturilor salariale, salariatul poate solicita instanței de judecată competente obligarea angajatorului la plata acestora, a daunelor-interese în termenul de prescripție de 3 ani de la data la care salariul era datorat conform art. 171 din Codul muncii.