Drepturi Private - Dreptul de Proprietate


Prezentare generală


Unul dintre cele mai cunoscute drepturi private este dreptul de proprietate, acesta fiind garantat de Legea fundamentală la articolul 4 și articolul 136. O chestiunea mai puțin cunoscută este faptul că prin lege se poate restrânge acest drept de proprietate. Practic dreptul de proprietate privată nu reprezintă altceva decât prerogativa titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu. Acestea trei atribute respectiv posesia, folosința și dispoziția constituie dreptul de proprietate.

Cu privire la dobândirea dreptului de proprietate arătăm că există mai multe moduri, precum convenția, moștenirea legală sau testamentară, accesiunea, uzucapiunea, ocupațiunea, tradițiunea precum și prin hotărâre judecătorească translativă de proprietate. Ipoteza pronunțării unei hotărârii judecătorești care să țină loc de contract este des întâlnită în practică, fiind multiple situații în care din motive imputabile sau neimputabile uneia dintre părți nu se mai poate încheia în mod legal contractul de vânzare-cumpărare și astfel, instanța poate pronunța această hotărâre independent de voința părții.

Un alt aspect important reprezintă modalitățile prin care se poate apăra dreptul de proprietate. Astfel, persoanele care nu mai sunt în posesia bunului au dreptul de a introduce acțiunea în revendicare împotriva posesorului sau a persoanei care îl deține fără drept putând solicita și despăgubiri, fără a fi limitați la un termen întrucât această acțiune are caracter imprescriptibil. De asemenea, persoanele care sunt titulare ale unui dezmembrământ al dreptului de proprietate (superficia, uzufruct, uz, abitație, servitute, administrare, folosință) pot intenta acțiunea negatorie pentru apărarea acestuia drept și aceasta fiind imprescriptibilă.

Întrucât, promovarea acestor acțiuni implică un probatoriu destul de vast și poate ridica probleme juridice complexe recomandarea noastră este să apelați la servicii juridice de specialitate. În cadrul Cabinetului avem avocați specializați pe acest segment de litigii.