Contracte Comerciale


Prezentare generală


O dată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil majoritatea contractelor uzuale între comercianți au intrat sub reglementarea acestuia. Astfel, conform art. 3 alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil „Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil.”

Este important de menționat că majoritatea contractelor comerciale sunt contracte sinalagmatice și cu titlu oneros, anume acele contracte în virtutea cărora fiecare dintre părțile contractante are, în același timp, atât calitatea de creditor, cât și calitatea de debitor, iar obligațiile contractuale asumate sunt interdependente. Altfel spus, fiecare parte prin încheierea contractului sinalagmatic, în considerarea obținerii unui avantaj, își asumă atât drepturi cât și obligații, iar executarea obligațiilor asumate de una dintre părți depinde de executarea obligațiilor asumate de cealaltă parte contractantă.

Conform Codului Civil părțile pot să încheie orice contracte și să determine conținutul acestor

a, în limitele impuse de lege, ordinea publică și bunele moravuri, însă părțile sunt ținute să respecte exigențele bunei credințe și nu pot conveni limitarea sau excluderea acestei obligații. Buna credință în contractele comerciale este un principiu esențial, deoarece relațiile contractuale au la bază ideea de continuitate, de asumare a unui risc și de câștigarea permanentă a încrederii.

Prin urmare, semnarea unui contract cu executare succesivă implică un oarecare parteneriat bazat pe încrederea executării obligațiilor asumate cunoscut în sfera comercială sub denumirea de affectio contractus.

După contractul de vânzare cumpărare, cel mai întâlnit contract folosit de comercianți este contractul de antrepriză cunoscut și sub denumirea de contract de prestări servicii. Conform art. 1851 din Legea 287/2009 - privind Codul Civil contractul de antrepriză este contractul prin care una dintre părți, denumită antreprenor, se obligă ca pe riscul său, să execute o anumită lucrare materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar în schimbul unui preț.

Des întâlnite în raporturile comerciale sunt și contractul transport, contractele de intermediere comercială, contractul de leasing, contractul de report, contractul de cont curent, contractul de depozit, contractul de împrumut, precum și alte contracte uzuale între comercianți.

Cabinetul nostru, prin avocații colaboratori ai cabinetului, oferă servicii de redactare și analiză a contractelor comerciale, precum și servicii de consultanță în vederea negocierii și încheierii contractelor comerciale.